A Képviselő-testület februári üléséről


Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartotta munkaterv szerinti első ülését februárban. Bár rendkívüli ülésre már többre is sor került, sok téma gyűlt össze.

A legfontosabb a város költségvetése volt. Az előterjesztés a következőképpen foglalta össze :

„A 2019. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata1.229.227.212 Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel 589.886.855 Ft-tal egészít ki, így összesen1.819.114.067 Ft forrás fog rendelkezésre állni.

A feladatfinanszírozás keretében az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A beruházások finanszírozását pályázati forrásból, valamint felhalmozási célú pénzmaradványból terveztük.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

2019. évben az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatást kíván nyújtani.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzat működési támogatásai:                681.692.877 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                                                                                                                    233.967.233 Ft

Közhatalmi bevételek:                                        174.000.000 Ft

Működési bevételek:                                          137.738.702 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök:                       1.828.400 Ft

Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány):         589.886.855 Ft

                                                                    1.819.114.067 Ft

A 2019. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata1.794.262.037 Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 24.852.030 Ft-tal egészítenek ki, így összesen1.819.114.067 Ftkiadással számoltunk, mely 0.044 %-kal csökken az előző évi eredeti előirányzathoz képest.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 274 fő (engedélyezett létszám: 255 fő és 18 fő pályázati foglalkoztatás). A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásnál 65 fővel számoltunk.

Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási társulásban (200 Ft/lakos) a kistérségi társulás keretén belüli belső ellenőrzési társulásban (590eFt/év), orvosi ügyeleti ellátásban (54 Ft/hó/lakos), kistérségi óvodai igazgatási tevékenységben (59eFt/év), fogorvosi ügyeleti ellátásban (10 Ft/hó/lakos) vesz részt, továbbá a feladatellátáshoz kapcsolódóan havi5000 Ftigazgatási díjat fizet, illetve feladat-ellátási szerződés keretében biztosít szociális szolgáltatást Méra és Fulókércs községeknek.

A településen működő Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásához az önkormányzat nem járul hozzá.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:                                  670.624.863 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                                                                    125.550.998 Ft

Dologi kiadások:                                               485.123.699 Ft

Szociális, rászorultság jellegű ellátások:               38.805.618 Ft

Egyéb működési célú kiadás:                             136.820.245 Ft

Tartalékok                                                          10.000.000 Ft

Beruházások:                                                   229.071.458 Ft

Felújítások:                                                        98.265.156 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.    4.852.030 Ft

                                                                     1.819.114.067 Ft”

 

Végül:

A költségvetés bevételei és kiadásai

Encs Város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

1.229.227.212 Ft

Költségvetési bevétellel

1.794.262.037 Ft

Költségvetési kiadással

565.034.825 Ft

 237.698.611 Ft

 327.336.614 Ft

Költségvetési hiánnyal

-ebből működési hiány

felhalmozási hiány

állapítja meg.

A további fő napirendben a környezetvédelmi jelentéssel, valamint indítványokkal foglakoztak a képviselők. Ezek között módosításra került az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, a városi kitüntetésekről szóló valamint az adó rendelete.

Megállapította a Képviselő-testület a 2019-ben érvényes térítési díjakat

Megtárgyalták és helyt adtak Boriszné dr. Janoczkó Erzsébet kérelmének.

Meghatározták az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint a mini bölcsődék beiratkozási időszakát. Módosították a 2018. évi közbeszerzési tervet, és jóváhagyták 2019. évi közbeszerzési terv. Újabb építési telket sikerült értékesíteni.

A nyílt ülés utolsó indítványaként az Encs Városgazda Kft. 2019. évi üzleti és pénzügyi tervét fogadták el.

A zárt ülésen a városi kitüntetetteket szavazták meg a képviselők. Az átadásra a március 15. alkalmából tartandó ünnepségen kerül sor.

 

 


2019-02-08 09:12