Kereső


Energiahatékonyság és a megújuló energiák"Budujeme Partnerstvá" SK-HU

Partnerség_SK


Interreg_SK


MeLoNee – Meet the Local Needs - SK

Predchádzajúce analýzy odhalili, ľe cezhraničný mikroregión taktieľ trpí nedostatkom kvantity a kvality mestských funkcií na oboch stranách hranice. V nadväznosti na to je cezhraničný prístup najvhodnejąím spôsobom ako rieąi» tento problém. Tento projekt sa zameriava na naplnenie potreby vysoko kvalitných mestských funkcií prostredníctvom dvoch iniciatív. Po prvé, zriadením viacúčelových centier (Svätý ©tefanský dom – tréningové centrum, Vendéghy zámok – centrum koordinácie a trhové miesto), v rámci ktorých budú organizované vzdelávacie programy, tréningové aktivity a ďaląie podujatia, ktoré uµahčia re-integráciu na trhu práce práve tých znevýhodnených obyvateµov, ktorí majú nedostatok konkurenčných zručností a znalostí, sú dlhodobo nezamestnaní alebo čelia negatívnej diskriminácii kvôli ich etnickej prísluąnosti či pohlaviu. Po druhé, prostredníctvom kreovania cezhraničnej siete miestnych trhov. Očakáva sa revitalizácia ekonomiky mikroregiónu prostredníctvom tvorby nových pracovných miest a taktieľ zvýąenie kvality ľivota obyvateµov ľijúcich v mikroregióne. Týmto je zabezpečený súlad projektu s najdôleľitejąími cieµmi TAPE.

Cserehát AP – SK

Akčný plán sa realizuje prostredníctvom programu spolupráce INTERREG V-A SKHU z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

Akčný plán bol vypracovaný pre mikroregión “Krásny Cserehát”, pre ktorý je charakteristická vysoká miera nezamestnanosti. Hlavnými príčinami nezamestnanosti sú najmä nedostatočná infraątruktúra, nízka úroveň vzdelania a vysoký počet obyvateµov v post produktívnom veku.

Hlavným cieµom TAPE je zníľi» mieru nezamestnanosti, nájs» rieąenia na najzávaľnejąie problémy v regióne a prostredníctvom vyuľitia jeho endogénneho potenciálu obnovi» potenciál mikroregiónu “Krásny Cserehát”. Hlavný potenciál regiónu vidí TAPE v miestnej produkcii, ktorá má podpori» rozvoj regiónu. Hlavný cieµ projektu bude dosiahnutý vďaka ąpecifickým cieµom TAPE, ktorými sú: zlepąenie kvality µudského kapitálu, zlepąenie výrobnej infraątruktúry, zlepąenie podmienok predaja miestnych výrobkov a rozvoj regionálnej značky.

Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne predstavova» oficiálne postavenie Európskej únie.

Kapcsolódó dokumentumok:


2020-02-11 13:28