Kereső

POLGÁRMESTER
KÖSZÖNTŐ


TOVÁBB
Eseménynaptár

PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ intézményvezetői pályázata


Meghirdető szerv:

Encs Város Önkormányzata 3860 Encs, Petőfi út 75.

Meghirdetett munkahely:

neve: PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ

székhelye: 3860 Encs, Táncsics út 2.

Betöltendő munkakör megnevezése: intézményvezető (határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony mellett)

Képesítési és egyéb feltételek:

- intézményvezetői megbízás és szociális és mentálhigiénés munkatárs munkakörben az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. melléklet foglaltaknak megfelelő végzettség,

- büntetlen előélet, magyar állampolgárság,

- legalább 5 év felsőfokú végzettséget igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén szerzett szakmai gyakorlat,

- szociális szakvizsga

- előny:    - vezetői, magasabb vezetői gyakorlat

Az intézmény tevékenységi köre:

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben nevesített, az intézmény működési területén belül, időskorúak tartós bentlakásos ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti központ, család és gyermekjóléti szolgáltatások, idősek nappali ellátása, támogató szolgáltatás, gyermekétkeztetés bölcsődében, köznevelési intézményben, munkahelyi étkeztetés bölcsődében, köznevelési intézményben, intézményen kívüli gyermekétkeztetés.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-kinevezési munkakörből adódó feladatok,

-a munkáltatói jogkör gyakorolása az intézmény dolgozói tekintetében,

-az intézmény tervszerű és gazdaságos, szakszerű és törvényes működtetése,

-az intézmény szakmai irányítása, magasabb vezetői feladatainak ellátása. 

A beosztással kapcsolatos juttatások:

-1992. évi XXXIII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései szerinti bér,

-Kjt. szerinti vezetői pótlék (250%).

A pályázathoz csatolni kell:

- a pályázó szakmai önéletrajzát,

- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői programot,

- az iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:

  • ·a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • ·az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
  • ·nem áll cselekvőképességét kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. november 02.

Az állás betöltésének kezdő időpontja: az elbírálást követően azonnal

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év

Próbaidő: új közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 3 hónap

A pályázatot zárt borítékban, Encs Város Önkormányzata (3860 Encs, Petőfi út 75.) részére kell benyújtani.
A borítékra rá kell írni: „PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ intézményvezetői pályázat”

 


2021-10-04 13:17