Kereső

Településképi Arculati Kézikönyv


Összefoglaló

Előzmény

A 2016. július 23-án hatályba lépő településkép védelméről szóló LXXIV. törvényt (a továbbiakban: Településképi törvény) célja a hazai városok és községek sajátos településképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által, olyan módon, hogy egy önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra a településkép védelmének elemei, a településképi követelmények alkalmazásának felelősségi viszonyai egyértelműen legyenek meghatározva, valamint az önkormányzat biztosítson széleskörű tájékoztatást a településképi követelményekről, ezzel elősegítve a településkép védelmének és alakításának eredményes érvényesülését az építmények tervezése és kivitelezése során.

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Településrendezési kódex) 2017. január 01. napján hatályba lépő rendelkezései egyértelmű keretet határoznak meg az önkormányzatok számára a települések épített környezetének minőségi fejlesztéséhez, a települések jellegzetes karakterjegyeinek, arculati és egyedi építészeti értékeinek megóvásához és a társadalom ehhez szükséges aktivizálásának helyi szabályozásához. Ezzel kapcsolatban új eszközként jelent meg a településképi törvény a településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv), valamint a településkép védelméről szóló rendelet (a továbbiakban: településképi rendelet).

 

Arculati kézikönyv

Encs Város Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján elkészítette a város Településképi Arculati Kézikönyvét és településképi rendeletét.

A Településképi Arculati Kézikönyv a város sajátos, egyedi arcát / arculatát, valamint a védendő értékeket hivatott bemutatni, amely tartalmában, felépítésében összhangban van a 314/2012. (XI. 8) kormányrendelet szabályozásával.

A kézikönyv a Településképi törvény meghatározása értelmében – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, és ezek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. A kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, amely nem csak a szakma, de a szakmán kívüliek tájékoztatását is segíteni hivatott, így annak közérthetőnek, egyértelműnek, olvasmányosnak is kell lennie. Elvárt igény, hogy a dokumentum széles körben prezentálható legyen.

A településképi rendelet tartalma: 1. A településképi követelmények meghatározása az építési tevékenységgel érintett építmények (ideértve a sajátos építményfajtákat is); a településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására. 2. Településképi követelmények meghatározása a zöldfelületek kialakításának módjára. 3. Településképi követelmények meghatározása a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt településképi szempontból meghatározó területekre. 4 A helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére vonatkozó követelmények meghatározása (Helyi építészeti értékvédelmi rendelet integrálása). 5. Reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmények meghatározása.

A Településképi Arculati Kézikönyvvel és a településkép védelmi rendelettel kapcsolatos észrevételeket a muszak@encs.hu e-mail címre kérjük elküldeni!


2019-02-19 15:53